Opsætning Oppsetting

Salgs- og leveringsbetingelser

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finner anvendelse mellom bestilleren og leverandøren i det omfang, de ikke fravikes ved uttrykkelig avtale herom imellom partene.

 
 


§ 1 Tilbud og avtale

1.1. Tilbud er bindende for leverandøren i 14 dager fra tilbudets dato å regne.
1.2. Avtale er inngått når bestillerens aksept er mottatt av leverandøren.
1.3. Har bestilleren anmodet leverandøren om å utarbeide konseptutvikling, kreative opplegg, originalmateriale m.m., er leverandøren berettiget til å få dette arbeidet betalt.
1.4. Tilbudet er betinget av at:
- Materiale og prosesser kan bearbeides maskinelt som forutsatt i tilbudet.
- Bestilleren ikke forlanger arbeidet utført i delleveranser i stedet for én samlet leveranse som oppført i tilbudet.
- Det av bestilleren fremsendte materiale svarer til leverandørens avgitte tilbud.
- Ved trykking, samles flere forskjellige trykkopgaver på et trykk-ark. Dette kan medføre små fargeavikelser på +/- 5%.p
 § 2 Pris

2.1. Alle priser er ekskl. moms og frakt. Med mindre annet er opplyst.
2.2. Såfremt det i tiden frem til leveransens gennomførelse er inntrådt økninger i lønninger, materialepriser, offentlige avgifter eller i øvrige omkostninger, er leverandøren berettiget til å regulere prisen med slike dokumenterte økninger.
2.3. Såfremt det i tiden frem til leveransens gennomførelse er inntrådt fall i lønninger, materialepriser, offentlige avgifter eller i øvrige omkostninger, er bestilleren berettiget til å kreve prisen reguleret med sådanne dokumenterte fall.
2.4. Priser i fremmed valuta er basert på den på tilbuds- eller ordrebekreftelsesdatoen gjeldende valuta i norske kroner. Leverandøren forbeholder sig rett til ved kursendringer før betaling å endre prisen tilsvarende.
2.5. Ut over den tilbudte eller avtalte pris er leverandøren berettiget til å kreve betaling for:
- Overarbeide og andre foranstaltninger som avtales med bestilleren etter avtalens inngåelse.
- Oppbevaring, utlevering, håndtering og forsendelse av bestillerens digitale eller analoge materiale og verktøy etter levering har funnet sted.

Derutover er leverandøren berettiget til at kreve betaling for:
- Ekstraarbeide som følge av at det grundmateriale bestilleren har gitt leverandøren, viser seg å være ufullstendig, uegnet eller mangelfult.
- Ekstraarbeide som følge av at bestilleren rekvirerer rettelser eller endringer i det leverte materiale, etter at arbeidet er påbegynt.
- Ekstraarbeide som følge av at avtalen ikke kan gennomføres i en kontinuerlig produksjon grunnet bestillerens forhold.
- Ekstraarbeide som følge av at bestilleren foretar flere korrekturer enn avtalt i tilbudet.

Overstiger dette ekstraarbejde kr. 475,-, orienteres bestilleren.
 § 3 Levering

3.1. Levering finner sted på det tidspunkt, som er avtalt med bestilleren, dog med forbehold for forsinkelser eller forhindringer, som skyldes:
- Bestillerens handling eller unnlatelse.
- De i pkt. [8. 1.] nevnte omstendigheter.
3.2. Ved disse forsinkelser har leverandøren rett til en forlengelse av leveringstiden eller til at heve avtalen.
3.3. Hvis en begivenhet som ovenstående påvirker at leverandørens leveringsforpliktelser fordyres, er leverandøren forpliktet til å oppfylle leveringsforpliktelsene, såfremt bestilleren erklærer å ville betale den av leverandøren beregnede merpris.
3.4. Såfremt det ikke er avtalt noe tidspunkt for levering, bestemmer leverandøren leveringstidspunktet.
§ 4 Betaling
4.1. Betaling skjer enten på den dato, som på tilbud, ordrebekreftelse eller faktura angis som den siste betalingsdag eller kontant ved levering.
Betalingsbetingelse: 8 dager netto, etter forfall påregnes 2% rente/mnd. Det oppkreves kr. 100,- i purregebyr ved for sen betaling.
4.2. Det påløper rente fra forfallsdagen med leverandørens til enhver tid gjeldende rente.
4.3. Leverandøren kredittgodkjender alle nye kunder. På leverandørens anmodning er bestilleren til enhver tid pliktig å stille bankgaranti til sikkerhet for betaling.
4.4. Fremsettes anmodningen etter avtalens inngåelse, er leverandøren forpliktet til at friholde bestilleren for enhver utgift forbundet hermed.
§ 5 Eiendomsrett, opphavsrett m.v.
5.1. Opphavsretten til de av leverandøren utviklete forarbeider og konsepter, kreative opplegg, originalmateriale m.m. tilhører leverandøren og må ikke uten leverandørens godkjennelse overlates til tredjemann.
5.2. Hva leverandøren har tilveiebrakt eller latt tilveiebringe av forarbeider, mellomprodukter, materialer, verktøyer m.m. til bruk for leveransen er leverandørens eiendom. Dette gjelder, uansett om det tilveiebrakte er serskilt fakturert.
5.3. Det i pkt. 5.2. omhandlete må alene anvendes til arbeider for bestilleren og oppbevares kun etter særskilt avtale herom.
 


§ 6 Forsinkelse

6.1. Inntrer forsinkelse, er bestilleren med det av pkt. [3.1.] følgende forbehold kun berettiget til å ha avtalen, såfremt han samtidig med avtalens inngåelse har presisert betydningen av, at levering skjer til nøyaktig bestemt tid.
 


§ 7 Mangler

7.1. Leverandøren har intet ansvar for feil, som bestilleren ikke skriftligt har rettet i korrektur, herunder print, digitale informasjoner, prøvetrykk og lignende.
7.2. Bestilleren er ikke berettiget til prisavslag eller til at nekte å motta det bestilte ved mindre avikelser fra godkjent prøve eller avtalt spesifikasjon.
7.3. Leverandøren har rett til en mer- eller mindrelevering på inntil 10% av avtalt opplag. I de tilfeller hvor papir eller annet materiale er fremstillt spesielt til ordren av andre enn leverandøren, har leverandøren rett til en rimelig mer- eller mindrelevering ut over 10% av avtalt opplag, dog høyst svarende til materialeleverandørens leveringsbetingelser.
7.4. Bestilleren er ansvarlig for straks å reklamere over en mangelfull leveranse. Unnlates reklamasjon eller reklamerer bestilleren for sent, mister bestilleren adgangen til å gjøre mangelen gjeldende. Leverandøren er berettiget til å avhjelpe en mangel, såfremt dette kan skje innen for rimelig tid. (Max. 8 dage)
7.5. Leverandøren hefter ikke for feil eller mangler som kan henføres til at bestilleren selv tilveiebringer papir eller annet til leveransen.
7.6. Leverandøren er uten ansvar for feilplassering av klebende eller innlagte elementer, såfremt bestilleren ikke skriftligt har gitt leverandøren nøyagtig instruksjon om disses plasering.
7.7. Leverandøren gir ingen garanti for manglende eller dublerede numre ved leveranser inneholdende nummererede arbeider. Ved leveranser inneholdende arbeider som er nummererede ved mottagelsen beregnes eventuelle rettelser av numre ekstra.
 


§ 8 Ansvar

8.1. I tilfeller at forsinkelse og i tilfeller av mangler ved det leverte har leverandøren intet ansvar, hvor forsinkelsen eller manglen skyldes:
- Feil i eller beskadigelse av produksjonsutstyr som beviselig har forårsaket forsinkelse eller beskadigelse av produksjonen.
- I tilfelle av arbeidskonflikter av enhver art.
- I øvrigt enhver omstendighet som leverandøren ikke er herre over, såsom brann, vannskader, naturkatastrofer, krig, mobilisering eller uforutsette militærinnkallelser av tilsvarende omfang, rekvirering, beslagleggelse, opprør, uroligheter, valutarestriksjoner, mangel på transportmidler, alminnelig vareknapphet, restriksjoner på drivkraft, eksport- og importforbud og annen lignende force majeure-situasjon.
8.2. Forsinkelse eller mangelfull leveranse er omfattet av den i pkt. 8.1. omhandlede ansvarsfrihet, hvis årsaken til underleverandørens forsinkelse eller manglende utførelse er en av de i pkt. 8.1. nevnte omstendigheter eller virksomhetens opphør.
8.3. Leverandøren hefter ikke for bestillerens driftstap, tap av avanse eller annet indirekte tap, herunder tap som følge av bestillerens rettsforhold over for tredjemann, jf. dog pkt. 8.4., i tilfelde av forsinkelse eller mangler ved det leverte.
8.4. Leverandøren er ansvarlig i tilfelde av at et levert produkt forårsaker personskade eller volder skade på ting, hvis den pågjeldende genstand etter sin art sedvanligvis er beregnet til ikke-erhvervsmessig benyttelse og hovedsagelig er anvendt av skadelidte i overensstemmelse hermed.

Leverandøren er kun ansvarlig for ervervtingskade, hvis det dokumenteres, at skaden skyldes, at han eller hans folk har begått feil som ikke burde ha vært avværget ved bestillerens kontroll av de leverte produkter.

Leverandøren er dog aldri ansvarlig for skade, som forvoldes på bestillerens eller andres produksjon, på produkter som emballeres i/etiketteres med de leverte produkter eller på ting, i hvis fremstilling disse produkter inngår, medmindre det dokumenteres, at det fra leverandørens side er handlet med grov uaktsomhet.

Leverandøren hefter aldri for driftstap, avancetap og annet indirekte tap.

I tilfælde av at leverandøren i anledning av en ervervstingskade blir pålagt et ansvar over for tredjemann, der rekker ut over de fastsatte grenser for leverandørens ansvar, er bestilleren pliktig til å holde leverandøren skadesløs herfor såvel som for saksomkostninger.

8.5. Leverandøren har intet ansvar for bestillerens manglende hjemmel til reproduksjon, mangfoldiggørelse eller utgivelse av skrift, bilder, tegninger, mønstre, illustrasjoner, tekster, varemærker, andre forretningskjendetegn og øvrigt vareutstyr, derunder formgivning eller andet, der kan være underkastet tredjemanns rettigheter. Pådrar leverandøren seg ansvar over for tredjemann i anledning av bestillernes manglende hjemmel til utnyttelse av tredjemanns tilkommende rettigheder, holder bestilleren leverandøren skadesløs for et sådant ansvar.
8.6. Leverandøren har intet ansvar for tap eller beskadigelse av eiendom, som f.eks. originaler, materialer o. lign., som ikke er leverandørens, men som er overlatt denne av bestilleren med henblikk på løsning avf en avtalt opgave eller med henblik på oppbevaring, herunder på oppbevaring av arbeider leverandøren har utført.
Leverandøren er dog ansvarlig, såfremt det godtgjøres, at tapet eller beskadigelsen skyldes grov uaktsom adferd utvist av leverandøren eller hans folk. Bestilleren må selv sørge for forsikring av gjenstanden imot skade og undergang.
 


§ 9 Underleverandører

9.1. Leverandøren er berettiget til helt eller delvis å la arbeide utføres hos underleverandører.
 


§ 10 Periodiske skrifter/vedvarende kontraktarbeide

10.1. Hvis det med bestilleren av periodiske skrifter/vedvarende kontrakter ikke er truffet annen avtale, gjelder en oppsigelsesfrist på 3 måneder.
 


§ 11 Kjøpsloven

11.1. Norsk lovgivning herunder Kjøbsloven finner anvendelse på nærværende avtale i det omfang, rettstilstanden ikke er fastlagt i avtalens tekst eller i nærværende salgs- og leveringsbetingelser. En eventuell tvist vedrørende avtalens fortolkning eller vilkårenes oppfyllelse og håndhevelse kan alene innbringes for norsk domstol i overensstemmelse med norsk vernetingsregler.
11.2 Ifølge Norsk lovgivning herunder Kjøpsloven, gjelder den normale angrerett på fjorten dager ikke hos oss, da alle våre produkter er spesielt fremstilt.
Les mer på www.forbrukerraadet.no 
 

§ 12 Personpolitikk 

Vi benytter oss av cookies. Hvert besøk på siden registres i vårt omfattende statistikk for at kartlegge hvordan du har funnet oss og hva du har foretatt deg på ditt besøk hos oss. Ingen av de data vi innsamler er personlige og er utelukket til å forbedre siden for at hjelpe oss med å hjelpe deg til det produkt som passer best til dine krav og til den billigste pris.

En cookie er en liten tekstfil som blir lagt på din computer. Den fylder ikke særlig meget og din computer rydder selv opp når den kan se du ikke har besøkt oss i et på en tid medmindre du har bedt den om annet. Det kan ikke være virus, reklamer eller annet skadelig for deg eller din computer i den. Den hjelper deg med å huske kodeord og brukernavn til vår så du enklere kan gjøre dine innkjøp.


Det tas forbehold for tastefeil i prissetting, opplag, farger og formuleringsfeil på hjemmesiden
 
Billigtryksag.dk
Copyright 2013 GP-Trykk.no, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo
Telefon: 90 98 02 12, E-mail: info@gp-trykk.no, org. nr. 812 618 652 MVA, Sitemap

 Pris:
 Afsendelse:

Bestill trykksaken

Gå direkte til bestilling av din trykksak.
Det er enkelt og raskt. Vi yter alltid
den beste service til våre kunder.

Bestill trykksaken / send tilbud

Legg i kurven

Legg i innkjøpskurven og handle videre.
Når du er ferdig med å bestille,
klikk på innkjøpskurv-ikonet i toppen til høyre.

Legg i innkjøpskurven

Gratulerer


Du er trukket ut for et gavekort på kr 160,-

Svar på tre spørsmål om GP-Trykk.no via linken
og få gavekortet tilsendt med det samme. Du kan kun motta ett gavekort

Få ditt gavekort

Forlat siden